FALCON INSURANCE
มอบความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับบริษัท วิสัยทัศน์ กฏของฟอลคอน จุดเด่นทางการเงิน ผู้บริหาร
About Us

          บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2483 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด” ซึ่งเป็นการจัดตั้งบริษัทประกันภัย
รุ่นแรกๆ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัย เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น โดยในปีที่ผ่านมานี้บริษัทฯมีอายุครบ 72 ปี

          ในปี 2549 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)” โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holding Limited ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่งคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” มีสินทรัพย์มากกว่า 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีทุนประมาณ 8,500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า10,000 คน ประกอบกิจการอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ในภาคพื้นเอเชีย Fairfax Financial Holdings Limited ประกอบกิจการประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย ไทย จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน

          ปัจจุบันบริษัทฟอลคอน เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีทุนกว่า 420 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 250 คน บริษัทฯ รับประกันภัยทั้งในส่วนกลุ่มธุรกิจองค์กร และผลิตภัณฑ์รายย่อย ภายใต้ประเภทการประกันภัยที่หลากหลาย ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยขนส่งและทะเล
About Us
• บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยรายย่อยและประกันภัยธุรกิจองค์กร โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมระบบการปฏิบัติงานแบบครบวงจร
• สร้างจุดยืนของบริษัทฯ ด้านมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เน้นความโปร่งใสและยุติธรรม
• รักษามาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการในระดับท้องถิ่น
• นำนวัตกรรมเพื่อริเริ่มแนวทางใหม่ๆและสร้างมาตรฐานการประกันวินาศภัยในประเทศไทยภายใต้แนวความคิด "Think Independent"
About Us
เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในมาตรฐานวิชาชีพของธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร โดยเราได้นำมาตรฐานนี้มาสร้างเป็นกฎของฟอลคอน ซึ่งประกอบไปด้วย

• ความซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานขององค์กรเราโดยไม่มีข้อยกเว้น
• เราสร้างองค์กรที่จริงใจ ไม่ใช่องค์กรการเมือง
• เราทำงานกันเป็นทีม การเผชิญหน้าท้าทายไม่ใช่สิ่งที่เราสนับสนุน เราให้การยอมรับในความภักดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• เราทำงานหนัก แต่ไม่ละเลยครอบครัว
• เราแสวงหาโอกาส พร้อมกับมองถึงทางป้องกันผลกระทบ และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
• เราบริหารงานอย่างมืออาชีพ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แต่จะต้องนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานต่อไป
• เราไม่เคยนำองค์กรมาเป็นเดิมพันสำหรับแผนงาน หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
• เราเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมีความสุข
About Us
< >
 • คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานบริหาร
 • คุณณัฐวุฒิ งานภิญโญ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
 • คุณอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมายและสินไหมรถยนต์
 • คุณเจียรพันธ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • คุณพัชนี ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยธุรกิจรายย่อย
 • คุณชูเกียรติ โกสุมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • คุณประวิทย์ พิชญ์พิธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัย
 • คุณจุฑาพร วงษ์โมรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยต่อ
 • คุณเอกบุญ ปลั่งศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • คุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • คุณสมัคร อ่อนละมัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์
About Us
จุดเด่นทางการเงินในช่วงระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้
 • เบี้ยประกันภัยรับเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจาก 96 ล้านบาท เป็น 1,481 ล้านบาทอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 7 ปี 47.8%
 • เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 67 ล้านบาท เป็น 592 ล้านบาทอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 7 ปี 36.6%
 • กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจาก -24 ล้านบาท เป็น 121 ล้านบาทอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 7 ปี 23.8%
CLAIMS
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 676 9800

สอบถามข้อมูลโรงพยาบาลในเครือข่ายตลอด 24 ชม. โทร. 02 612 8967


บริการนัดหมายทันตกรรม โทร. 02 612 8967